نشریه مطالعات و پژوهش ­های منظر، توسط انجمن علمی منظر ایران به صورت دوفصلنامه الکترونیکی منتشر می شود.