نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، موسسه آموزش عالی بینالود

2 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هر شهر، از عناصر مختلفی تشکیل شده است که انسجام، یکدستی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها به افزایش زیبایی، کمک شایانی می‌کند؛ بافت‌ها، کوچه‌ها، محلات، خیابان‌ها، شاخص‌های طبیعی و ... از جمله‌ی این عناصر هستند؛ علاوه بر این، هر شهر، تاریخ و فرهنگ مخصوص به خود دارد و هماهنگیِ زیبایی شهر با تاریخ و فرهنگ آن، احساس تعلق شهروندان را به آن شهر، بیش‌تر می‌کند؛ زیرا بخشی از هویت منظر شهری با کالبد گذشته شهر پیوند خورده است. یکی از این عناصر تأثیر‌گذار بر زیبایی شهر‌ها، پارک و فضا‌های باز و سبز است. این پژوهش، با بررسی مفهوم شهر و سپس با هدف باز‌خوانی و طراحی منظر پارک کوهسنگی در شهر مشهد در راستای تجدید هویت و تأثیر آن بر منظر خیابان انجام شده است. مشهد، دومین شهر کلان و پر‌جمعیت ایران محسوب می­شود که دارای ویژگی­های منحصر به فرد تاریخی، فرهنگی و قومی، زیارتی و گردشگری و دارای کارکرد مهم وحدت‌بخشی و هویت‌بخشی ملی و مذهبی و توانمندی‌های با‌لقوه متنوع اقتصادی است. پارک کوهسنگی از مشهور‌ترین، زیبا‌ترین و قدیمی­ترین مکان‌های گردشگری مشهد محسوب می‌شود و محور کوهسنگی، اصلی‌ترین دسترسی به این مجموعه تفریحی است و این موضوع، دلیلی موجه بر اهمیت این پژوهش می‌باشد. یکی از پرسش‌های مهم، بررسی عوامل مؤثر بر فضا و مکان و ارزیابیِ ملاک‌های تشخیص احساس تعلق است. ضمنِ توجه و دقت در این مفاهیم و بررسی آن‌ها، روش انجام تحقیق، توصیفی - تحلیلی، همراه با استناد به سخنان بزرگانی مانند «چارلز بوت» و «پروشنسکی» می‌باشد. از دیگر این افراد، «استفان کپلان» است که در نظریه تکاملی خود بر اطلاعات مردم و میزان آشنایی با منظر، جهت‌یابی و کشف اطلاعات مطالعات جدید در ترجیح زیبایی تأکید دارد. جامعه آماری تحقیق، شامل استفاده‌کنندگان از پارک کوهسنگی و ساکنین و عابران خیابان کوهسنگی است. با توجه به نامحدود بودن تعداد افراد جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه آماری برآورد گردید. مهم‌ترین ابزار تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه‌های هدایت‌شده از نمونه‌های تصادفی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی معیار‌‌های هویت‌بخش شهری غیر از آموزش، خدمات اجتماعی، حمل و نقل، امنیت و مقابله با جرم، در منطقه مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی قرار دارند و به عنوان عوامل مؤثر بر هویت شهری به شمار می‌روند؛ همچنین مشخص شد که این شاخص، دارای بالا‌ترین اولویت در بین شاخص‌های انتخابی بوده و شاخص اقتصادی نیز از کم‌ترین اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the urban park impacts on the identity of it’s around Streets Case study: kooh sangi park and kooh sangi street, mashhad- iran

نویسندگان [English]

  • Ali Arhami 1
  • Behdad Alizadeh 2

1 Department of Architecture, Binaloud Institute of Higher Education

2 Department of Horticulture and Landscape Architecture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Every city is made up of different elements, which cohesion, uniformity and creating harmony between them helps to increase the beauty; Textures, alleys, neighborhoods, streets, natural indicators, etc. are among these elements; in addition, every city has its own history and culture, and the harmony of the city's beauty with its history and culture increases the feeling of belonging to that city; because part of the identity of the urban landscape is linked with the past body of the city. One of these elements affecting the beauty of cities is the park. this research has been done by examining the concept of the city and then with the aim of reinterpreting and designing the landscape of Kooh Sangi Park in Mashhad in the direction of renewing its identity and its impact on the street landscape. Mashhad is the second largest and most populous city in Iran, which has unique historical, cultural and ethnic, pilgrimage and tourism characteristics, and has an important function of unifying and national and religious identity and diverse potential economic capabilities. Kooh Sangi Park is one of the most famous, most beautiful and oldest tourist places in Mashhad, and the Kooh Sangi axis is the main access to this entertainment complex, and this issue is a valid reason for the importance of this research.  One of the important questions is to examine the factors affecting space and place and to evaluate the criteria for recognizing the sense of belonging. While paying attention and precision in these concepts and examining them, the research method is practical in terms of the goal, and the research method is a descriptive analytical type, along with quoting the words of great people such as "Charles Butt" and "Proshensky". Among these people is "Stephen Kaplan" who in his evolutionary theory emphasizes people's information and the level of familiarity with the landscape, orientation and discovery of new study information on beauty preference. The statistical population of the research includes users of Kooh Sangi Park and residents and passers-by of Kooh Sangi Street. Due to the unlimited number of people in the statistical population, the number of 384 people was estimated as the statistical sample size using Cochran's formula. The most important research tools are questionnaires and guided interviews of random samples. SPSS software was used to analyze the data. The results showed that all the criteria of urban sector identity except education, social services, transportation and security and fighting crime are in a favorable condition in the studied area and are effective factors on urban identity. It was also founded that this index has the highest priority among the selected indices and the economic index has the least importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Koohsangi
  • Mashhad
  • Street scape
  • Urban identity
  • Urban landscape