مدیر مسئول


دکتر علیرضا میکائیلی دانشیار دانشگاه گرگان

معماری منظر

سردبیر


دکتر حسن صالحی استاد دانشگاه شیراز

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

دستیار سردبیر و مدیرامور بین الملل


مهندس رضا فرهادی پژوهشگر دوره دکتری دانشگاه تهران

برنامه ریزی شهری،منظر شهری،شهرسازی منظرگرا

دبیر اجرایی


دکتر مریم کهربائیان مربی، دانشگاه فردوسی مشهد

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

  • kahrobaiyanum.ac.ir

شورای دبیران


دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد استادیار دانشگاه بیرجند

معماری منظر

شورای دبیران


دکتر علی تهرانی فر استاد دانشگاه فردوسی مشهد

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

شورای دبیران


دکتر مهدی خان سفید استادیار دانشگاه تهران

معماری منظر، مهندسی فضای سبز

شورای دبیران


دکتر هادی سلطانی فرد دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

منظر و برنامه ریزی شهری

شورای دبیران


دکتر بهداد علیزاده رییس انجمن علمی منظر ایران
دانشگاه فردوسی مشهد

معماری منظر - فضای سبز

شورای دبیران


دکتر محمدرضا طاهری استادیار دانشگاه تهران

معماری منظر

شورای دبیران


دکتر اکبر رحیمی دانشیار دانشگاه تبریز

برنامه ریزی شهری،اکولوژی شهری

شورای دبیران


دکتر سیدیوسف عرفانی فرد دانشیار دانشگاه تهران

GIS و سنجش از دور

شورای دبیران


دکتر نسیم صحرائی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مطالعات منظر (گرایش منظر شهری)

شورای دبیران


دکتر پرستو عشرتی دانشیار دانشگاه تهران

معماری و معماری منظر

شورای دبیران


دکتر لیلا کوکبی استادیاردانشگاه هنر،تهران

طراحی محیط, برنامه ریزی منظر

شورای دبیران


دکتر فاطمه پودات استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

طراحی محیط- اکولوژی منظر

شورای دبیران


دکتر علی حسینی دانشیار دانشگاه تهران

برنامه ریزی شهری،مطالعات شهری،جغرافیای شهری