این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریه ها تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و رویارویی با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. بر اساس این قوانین، تعارض منافع زمانی رخ داده است که بین هر یک از شرکت کنندگان در فرآیند بازبینی و انتشار مانند نویسندگان، بازرسان، ویراستاران یا اعضای شورای دبیران نشریه رابطه مالی یا شخصی وجود داشته باشد. در ابتدا، هرگونه تعارض منافع باید به صورت کتبی هنگام ارسال مقاله ارایه شود. 

فرم تعارض منافع (Confilict of interest) دریافت فرم


سیاست دسترسی آزاد (Open Access)

پژوهشگران در سراسر جهان درخواست دسترسی نامحدود به نشریه های پژوهشی دارند. در این راستا، تمام مقاله های نشریه مطالعات و پژوهش های منظر با دسترسی آزاد (Open Access) منتشر می‌شود. با این مجوز، نویسندگان تمامی حقوق مادی و معنوی مقاله‌شان را با دسترسی آزاد به صورت همیشگی به نشریه واگذار می‌کنند و نسبت به آن هیچ‌گونه ادعائی ندارند (لازم به ذکر است که هر نویسنده می‌تواند با ذکر منبع، مقاله خود را کپی و ارائه کند).

مزایای دسترسی آزاد:

  • بیشینه نمودن تاثیر پژوهش؛

  • افزایش نمایه‌سازی و قدرت بازیابی مقاله‌ها؛

  • حذف نیاز به مجوز برای استناد مقاله ها؛

  • تمام پژوهشگران می‌توانند دسترسی آزاد به مقاله ها داشته باشند.

نشریه مطالعات و پژوهش های منظر، به طور کامل به دسترسی آزاد متعهد است و پس از انتشار مقاله‌ها امکان دسترسی آزاد وجود دارد.