لیست داوران نشریه مطالعات و پژوهش های منظر

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه های مورد علاقه پژوهش

سازمان، دانشگاه

1

دکتر حسن صالحی

گیاهان زینتی، طراحی کاشت، فضای سبز

دانشگاه شیراز

2

دکتر علیرضا میکائیلی

معماری منظر، اکولوژی منظر

دانشگاه گرگان

3

دکتر بهداد علیزاده

معماری منظر، فضای سبز، اکولوژی منظر، پایداری منظر

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر علی تهرانی فر

فضای سبز، گیاهان زینتی

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دکتر اکبر رحیمی

برنامه ریزی شهری، اکولوژی شهری

دانشگاه تبریز

6

دکتر هادی سلطانی فرد

منظر، برنامه ریزی منظر، اکولوژی منظر

دانشگاه حکیم سبزواری

7

دکتر سید یوسف عرفانی فرد

GIS و سنجش از دور

دانشگاه تهران

8

دکتر پرستو عشرتی

معماری، معماری منظر

دانشگاه تهران

9

دکتر محمدرضا طاهری

معماری منظر، فضای سبز

دانشگاه تهران

10

دکتر احمد پوراحمد

مطالعات شهری

دانشگاه تهران

11

دکتر کرامت الله زیاری

برنامه ریزی شهری، جغرافیای شهری

دانشگاه تهران

12

دکتر لیلا کوکبی

طراحی محیط، طراحی شهری، برنامه ریزی منظر

دانشگاه تهران

13

دکتر مهدی خان سفید

معماری منظر، فضای سبز، طراحی محیط

دانشگاه تهران

14

دکتر مهدی خاکزند

معماری منظر، معماری

دانشگاه علم و صنعت

15

دکتر مهدی حقیقت بین

معماری منظر، پژوهش های هنر

دانشگاه تربیت مدرس

16

دکتر کیانوش سوزنچی

فضای سبز، طراحی محیط، علوم محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

17

دکتر علی اسدپور

منظر، تاریخ منظر، معماری منظر

دانشگاه شیراز

18

دکتر فاطمه پودات

طراحی محیط، اکولوژی منظر

دانشگاه شهید چمران اهواز

19

دکتر نسیم صحرایی نژاد

طراحی محیط، فضای سبز، مطالعات منظر

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

20

دکتر علی سلطانی

طراحی شهری، برنامه ریزی منظقه ای

دانشگاه شیراز

21

دکتر آزاده شاهچراغی

معماری، باغ ایرانی، معماری منظر

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

22

دکتر مریم کهربائیان

گیاهان زینتی، خشک منظر، تاریخ منظر

دانشگاه فردوسی مشهد

23

دکتر سید محمدرضا خلیل نژاد

معماری منظر، طراحی محیط، کشاورزی شهری، باغ ایرانی

دانشگاه بیرجند

24

مهندس رضا فرهادی

برنامه ریزی شهری، منظر شهری، شهرسازی منظرگرا، اکولوژی شهری

دانشگاه تهران

25

مهندس پیمان گلچین

ارزیابی منظر، مناظر شفابخش، طراحی منظر، کشاورزی شهری

دانشگاه سیستان و بلوچستان